Home    Kto odpowiada za odśnieżanie chodników?

Sezon zimowy prawie rozpoczęty, więc warto przypomnieć, kto ponosi odpowiedzialność za zimowe utrzymanie chodników. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada obowiązek utrzymania czystości i porządku (uprzątnięcie błota, lodu, śniegu) na właścicieli nieruchomości.

Jako właściciela nieruchomości należy rozumieć: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu i inne podmioty władające nieruchomością.

Obowiązek utrzymania czystości dotyczy wyłącznie chodnika (nie dotyczy nieruchomości, która należy do wspólnoty, gdyż tę w całości musi utrzymywać wspólnota), którym jest wydzielona część drogi publicznej służąca dla ruchu pieszego, położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Gdy do nieruchomości przylega droga bez chodnika, wtedy opisywany obowiązek nie ma zastosowania.

Jednak, gdy chodnik biegnący wzdłuż nieruchomości, ale nie jest położony bezpośrednio przy jej granicy (np. oddziela go pas zieleni będący własnością gminy) – to obowiązek odśnieżania należy do gminy.

Następnym wyjątkiem z nałożonego obowiązku sprzątania jest sytuacja, gdy na chodniku przylegającym bezpośrednio do nieruchomości dopuszczony jest płatny postój samochodów. Watry podkreślenia jest fakt, iż ustawa jednoznacznie wskazuję, że zwolnienie dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy płatny postój jest możliwy na chodniku. Przyleganie płatnego parkingu do chodniku, nie zwalnia właściciela z obowiązku utrzymania chodnika.

Polecane artykuły

David Long Womens Jersey