Oferta

 Home    Oferta

Zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie i administrowanie wspólnotami 

OBSŁUGA TECHNICZNA:

 • bieżąca kontrola stanu technicznego budynku
 • analiza potrzeb remontowych i kosztów z tym związanych
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego i dokumentacji technicznej budynku wymaganej przez przepisy prawa budowlanego
 • zlecenia i nadzór nad wykonaniem przeglądów okresowych budynku i instalacji:
 • rocznych
 • pięcioletnich
 • zapewnienie usuwania awarii i jej skutków na nieruchomości
 • nadzór nad bieżącymi konserwacjami nieruchomości
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi, negocjowanie cen, weryfikacja umów, odbiór prac
 • prowadzenie dokumentacji fotograficznej, dotyczącej stanu i zdarzeń technicznych w budynku
 • sporządzanie protokołu szkód i utrzymanie w tych sprawach kontaktu z firmami ubezpieczeniowymi
 • egzekwowanie uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji dla nieruchomości

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA:

 • analiza ofert i wybór ubezpieczenie budynku
 • dyscyplinowanie dłużników przy pomocy pism i upomnień
 • nadzór i kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń ogólnodostępnych
 • zawieranie w imieniu właściciela wszystkich umów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości oraz kontrola nad jakością ich wykonania
 • obsługa nieruchomości w zakresie dostaw energii elektrycznej, energii cieplej, wody, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości stałych (lub nadzór nad istniejącymi już umowami w celu bieżącej analizy kosztów)
 • prowadzenie ewidencji najemców i bieżący kontakt z najemcami
 • reprezentowanie właściciela w kontaktach z najemcami
 • egzekwowanie od najemców wywiązywania się z wiążących umów
 • rozliczanie mediów między najemcami (według umowy)

OBSŁUGA FINANSOWA:

 • opłacenie podatków i innych opłat publiczno – prawnych
 • kontrola i analiza zużywanych mediów
 • sporządzenie rocznych planów finansowych i gospodarczych
 • monitoring kosztów ponoszonych przez nieruchomość w celu ich optymalizacji
 • nadzór nad terminowością wpłat
David Long Womens Jersey